1. A szerz?d? felek és a szerz?dés és tárgya:

A Koala Autorent Kft (székhely: 3043, Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.) a továbbiakban mint Sof?rszolgálat,  sof?rszolgálati tevékenységet nyújt Megrendel? részére díj ellenében, a soforom.hu honlapon felt?ntetett mindenkori árak szerint. A szolgáltatást igénybe vev? személy (a továbbiakban Utas) megrendelésével egyid?ben elfogadja és magára kötelez? érvény?nek ismeri el az Általános szerz?dési feltételek rendelkezéseit.

Sof?rszolgálat a szolgáltatást alkalmazottai, megbízottjai illetve alvállalkozói útján  (a továbbiakban Sof?r) gyakorolja. Megrendel? kijelenti, hogy az általa használt gépjárm? megfelel a biztonságos üzemeltetés m?szaki és törvényi követelményeinek egyaránt, és az évszaknak megfelel?en fel van készítve. Megrendel?nek min?sül az a személy, aki a gépjárm? vezetését Sof?rnek átengedi. Ezzel kijelenti, hogy a gépjárm?nek ? a tulajdonosa és üzemben tartója, illetve hogy ezek minden szükséges engedélyével rendelkezik a gépkocsi üzemeltetéséhez és a vezetés átengedéséhez.

Sof?r bármilyen okból illetve ok nélkül jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni. Sof?rszolgálat illetve Sof?r semmilyen módon nem kötelezhet? a szolgáltatás megtagadásának indoklására. Sof?rszolgálat illetve Sof?r megtagadja minden jogszabályba ütköz?, személy- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztet? vagy ennek gyanúját felvet? megrendelés teljesítését.

A sof?rszolgáltatás teljesítettnek min?sül abban az esetben, ha Sof?r Megrendel? által  vezetésre átadott gépjárm?vét a diszpécsernek megadott címre a legrövidebb úton elvezeti illetve az Megrendel? érdekkörében felmerült bármilyen okból, ide értve a gépjárm? m?szaki állapotát és üzemanyagszintjét, meghiúsul. Megrendel? tudomásul veszi, hogy minden, az id?ben legrövidebb útvonaltól való eltérés feláras, ezekre tehát akkor van lehet?ség, ha ennek költségeit vállalja. Megrendel? felárat köteles továbbá fizetni, ha a gépjárm? m?szaki állapota vagy az évszak szerinti felkészítés hiányossága miatt Sof?r nem tudja a gépjárm?vet tartósan legalább a legnagyobb megengedett sebesség mínusz 10 km/h sebességgel vezetni. Amennyiben Megrendel? bármely ilyen körülményr?l tud, köteles ezt a telefonos megrendeléskor Sof?rszolgálattal el?re közölni.

Megrendel? elfogadja, hogy Sof?rszolgálat minden fuvarról elektronikus készpénzfizetéses számlát állít ki, melyhez Megrendel? köteles rendelkezésre bocsátani egy valós, kizárólag számlázási célból felhasznált nevet, számlázási címet és e-mailcímet. Papíralapú számla kiállítására 2 banki munkanapon belül, 2000 Ft felár ellenében van lehet?ség, az erre való igényt Megrendel? már a szolgáltatás megrendelésekor köteles közölni Sof?rszolgálattal.

 

2.Szerz?dés id?tartama és megsz?nése

Jelen szerz?dés ráutaló magatartással jön létre. Megrendel? köteles bárminem? igényt Sof?rszolgálattal Sof?r jelenlétében tudatni, és a fuvar lezárultával a viteldíjat egyéb megegyezés hiányában egyösszegben, készpénzben megfizetni. Sof?r a gépjárm?b?l történ? kiszállásával jelen szerz?dés maradékjogok nélkül megsz?nik.

 

3. Felel?sségvállalás

Sof?rszolgálat felel?s a sof?rszolgálati tevékenység végzése közben a Sof?r által szállított személygépjárm?ben keletkezett olyan kárért, mely bizonyíthatóan a Sof?rnek felróható okból következett be, ide nem értve annak szándékos magatartására visszavezethet? károkat. Sof?rszolgálat káronként 20 millió, évi 80 millió Ft-ig terjed? felel?sségbiztosítással rendelkezik a Generali Biztosítónál. Ezen összeg feletti kár megtérítésére, illetve bármely, a sof?rszolgáltatás igénybe vételénél korábban megkötött biztosítás által fedezett összeg megfizetésére Sof?rszolgálat nem kötelezhet?. Megrendel? és Sof?rszolgálat együttm?ködnek a biztosítótársasággal a kár miel?bbi rendezése érdekében. Amennyiben Sof?rszolgálat és Sof?r a kár okozását egyetemlegesen nem ismeri el, Megrendel? köteles rend?ri intézkedést kérni.

Felek megegyeznek abban, hogy bármely károkozást a fuvar lezárulta el?tt Megrendel? köteles Sof?rszolgálat diszpécserével közölni, még Sof?r jelenlétében. A sof?rszolgáltatás 2. pont szerinti lezárulta jogveszt? határid?, ezt követ?en Megrendel?nek nincs lehet?sége semmilyen igény érvényesítésére.

Sof?rszolgálat nem vállal felel?sséget a gépjárm?ben található tárgyakért illetve az autó m?szaki, felkészítésbeli vagy jogi hiányosságaiból fakadó károkért, amennyiben ezekb?l fakadóan Sof?rszolgálatot vagy Sof?rt anyagi kár éri vagy bárki személyi sérülést szenved, Megrendel? tartozik felel?sséggel.

 

4.  Vegyes és záró rendelkezések

Sof?rszolgálat a mindenkori Általános szerz?dési feltételeket honlapjának nyilvános felületén közzéteszi. Megrendel? a sof?rszolgáltatás megrendelésével az Általános szerz?dési feltételeket elfogadja.

Jelen szerz?désben nem szabályozott kérdésekben Magyarország Polgári törvénykönyve az irányadó. Felek az esetleges vitás eseteket igyekeznek békésen rendezni, ennek ellehetetlenülése esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 Phillip Lindsay Womens JerseyTarifák - Bevezető árak

Party Zóna akció 4 444 Ft
Kerületen belül 4 444 Ft
Pestr?l Pestre 5 555 Ft
Budáról Budára 4 990 Ft
Pestr?l Budára, vagy Budáról Pestre 5 990 Ft
Vidék, 20 km-ig 6 990 Ft
km díj 20 km-en felül: 350 Ft / km  

 

 

Várakozás:
Az els? 5 perc ingyenes, utána 100 Ft/perc

Kitér?k:
Egy kitér? 500 Ft, ami maximum 5 percet vesz igénybe. egy maximum 10 perces kitér? 1000 Ft. Ha egy kitér? eléri a 15 percet, akkor az új fuvarnak min?sül, melyb?l 500 Ft kedvezményt kapsz sof?rszolgálatunktól.

Party Zóna:
Party Zóna akciós tarifával akkor rendelhetsz sof?rszolgálatot, ha a kezd? és végpontja a fuvarnak a Party Zónán belül található, és nem rendelsz olyan kitér?t, mely ezen kívül esik. A Party Zóna Pesten a Nagykörúton belüli rész, Budán pedig a Bocskai út, Karolina út, Villányi út, Alkotás út, Krisztina körút és a Margit körút által határolt terület.

Biztosítás: 
10 millió Forintig biztosítva vagyunk, így ha valami gond adódna, biztosítónkra, a Generalira is számíthatsz!

Nappali rendelés:
Ha nappalra kérsz sof?rt, 1000 Ft nappali felárat számítunk fel.

Csúcsid? felár: 1 000 Ft
Csúcsid?nek min?sül: P-SZ: 22:00 - 02:00 (az els? 5 perc ingyenes)

 Damarious Randall Womens Jersey

Akciók

Sof?röm el?rendelési kedvezmény

Ha délután 2 és este 8 között, de legalább 2 órával az utazás el?tt felhívod sof?rszolgálatunkat, és megadod 1 óra pontossággal, hogy mikor menjünk érted, és persze körülbelül hová, a viteldíjból 500 Ft kedvezményt kapsz. Ha nem egyedül iszol, szólj a barátaidnak is! A megadott id?sávon kívül vagy 2 órán belülre érkez? rendeléseknél ez a kedvezmény sajnos nem érvényes.

Ha egy estén belül legalább kétszer hívsz minket, a másodiktól minden fuvarra 500 Ft kedvezményt kapsz. Ha tehát az egyik buli már a végét járja, átviszünk a másikba.

 

Esküv?re mentek? Esküv?tök lesz?

Gondoljatok ránk is id?ben, ha az esküv?t regisztráljátok sof?rszolgálatunknál, 10 % kedvezményt adunk mindenkinek, aki abból a lagziból hívja sof?rszolgálatunkat. Fontos: ennek feltétele az esküv? legalább 2 munkanappal el?re történ? bejelentése, és az, hogy legalább 3 megrendelés érkezik T?letek.

Esküv?det bejelentheted 14 és 20 óra között a 06202333233-as számon.

 Mike Remmers Womens Jersey

Bemutatkozás

Szórakozz gondtalanul, mi úgyis mindig hazaviszünk.
Utazni márpedig kell. Miért mennél taxival, ha a sof?rszolgálat olcsóbb és kényelmesebb? Szeptember 1-jét?l Budapesten drasztikusan felment a taxi ára. A sof?rszolgálat Budapest számára addig szinte úri huncutságnak számított, de az élet sokat változott azóta. Mára a sof?rszolgálat a legolcsóbb módja az egyik legolcsóbb módja a közlekedésnek, ha otthonunktól távol, egy szórakozóhelyen, éteremben, kocsmában vagy házibuliban alkoholt fogyasztunk. A budapestiek mindig is szórakoztak, és szórakozni fognak. Persze lehetne ezt alkohol nélkül, de úgy azért mégis más. A Sof?röm Sof?rszolgálat Budapest számára elhozta a fesztelen szórakozás kényelmes és legális útját. Nem kell kilométerdíjakkal bajlódnod, vagy számolgatni, mikorra megy ki a szervezetedb?l az az egy piccoló sör (vagy kettö), hogy újra autóba lehessen ülni. Odafelé nem kell egy villamoson vagy buszon letapostatni a bulizós cip?t, az ember teljes pompájában jelenhet meg a házibuliban vagy a kocsmában, étteremben, ahol aznap este szórakozni fog. Nincs veszélyben a jogosítványod, ha a Sof?röm sof?rszolgálatot hívod. Önt és autóját biztonságosan hazavezetjük. Reggel éppen ott találod majd az autód, ahol szükséged lesz rá: ahol álomra hajtottad a fejed.

Képzett sof?rjeink mögött sokszázezer levezetett kilométernyi tapasztalat van, garantálván biztonságodat, és persze az autódét.

 

Nálunk bankkártyával is fizethetsz, és a kapott számlát költségként elszámolhatod.

A Sof?röm a Koala Tartósbérlet Kft új szolgáltatása.

Cégadatok:
Koala Tartósbérlet Kft
3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.
Magyarország
Adószám: 23694424-2-12

Google Plus fiókunk: http://plus.google.com/110570097647114926471/about

 Trent Brown Womens Jersey

"Örömünkre szolgált, hogy a váratlan pillanatban megtudott pályázati sikerünket - annak ellenére, hogy a munkahelyünkre mindannyian autóval érkeztünk - azonnal, rendesen, magyarosan meg tudtuk ünnepelni! Köszi Sof?röm Sof?rszolgálat!"
"Meglepetésemre a világ végére is pontosan jöttek értem (el?rendeléssel, Nagymaros mellé, ahol nincsenek utcanevek), igazán normális sof?r vitt haza, mindvégig biztonságban. Köszi, ez tényleg jó szolgáltatás!"
"Pénteken a barátn?immel buliztunk. Az este sokáig pörg?s volt, aztán úgy három felé leült az egész. Hívtam a sof?röm, akik kb 20 perc alatt meg is érkeztek és biztonságosan hazavittek."
"Visegrádon tartottuk a lagzinkat, és fontos volt, hogy a násznép biztonságosan hazajusson az esküv?nkr?l. Nem akartuk, hogy az esküv?nk napjához egy baleset kapcsolódjon. Ezért bíztuk meg a Sof?röm sof?rszolgálatot, hogy a násznép elfáradt tagjait vezessék haza biztonságosan. Már a meghívó mellékletébe is beírtuk, hogy az esküv? miatt a vendégeink kedvezményt kapnak egy sof?rszolgálatnál, nehogy valakinek eszébe jusson ittasan vezetni. Jó volt, hogy amikor a legtöbben d?ltek ki, mindig volt ott két-három sof?r, hogy ne kelljen várni."
"Évekig kerestem, majd megtaláltam, és azóta is építem-szépítem eredeti állapotú M szériás E46-osomat. Csak olyan sof?rszolgálat jöhetett szóba, aminek van felel?sségbiztosítása. Még így is féltem, mert mint említettem, nem tucatautóm van. Amint a Sof?röm sof?rje megérkezett és beült az autómba, megnyugodtam. Meg sem kérdezte, hogy most mi van az automata váltóval, hanem egyszer?en sebességbe tette és ment. Puhán, szépen. Mindenkinek csak ajánlani tudom."
"Egészen jól csináljátok gyerekek! Kösz, legközelebb is veletek! :-)"

 Danny Amendola Jersey

Facebook

Amióta Magyarországon az ittas gépkocsivezet?kkel szemben a zéró tolerancia érvényesül, nem érdemes kockáztatni: aki alkoholt fogyasztott, aznap már ne üljön volán mögé. Azt eddig is tudta mindenki, hogy a szeszes italok fogyasztása csökkenti a figyelmet, meghosszabbítja a reakcióid?t, és ráadásul a veszélyérzetet is elnyomja - talán ezért is gondolják egy-egy adott pillanatban sokan, hogy az az elfogyasztott korsó sör, pohár bor vagy kupica pálinka semmiképpen nem csökkenti a vezet?i készségeket. PEDIG DE! (- ahogy Boborján mondaná). A magasra szabott büntetési tételek azokat is - legalább képletes értelemben - kijózanították, akiket eddig az nem tartott vissza, hogy baleset okozásával mások testi épségét veszélyeztethetik. Mára egyre többen átérzik ezt a felel?sséget, ezért az ittas vezetés helyett a sof?rsegélyt választják: nem kell kocsijukat a helyszínen hagyni, nem kell taxit hívni: a sof?rszolgálat lényege éppen az, hogy a megrendel? saját kocsijával juthat haza (vagy más kívánt helyszínre) - a hívott professzionális pilóta biztonságosan vezeti oda a kocsit, ahová a kedves kuncsaft kéri. Másnap nem kell kótyagos fejjel azon t?n?dni, vajon melyik kocsma el?tt parkol az autónk.
Azt kérdezed, hogy ki a világ legjobb sof?rje? Vagy azt, hogy vajon kicsoda-micsoda The Stig? Ne is kérdezd :) Kétségtelen, hogy az autózásért és autókért rajongók számára az egyik legnagyobb rejtély, hogy kicsoda az a profi gépkocsivezet?, aki a Top Gear autós m?sorban teszteli a kocsikat. Legnagyobb bánatunkra a titkot a Google Street View sem fedi fel, de ?nála közelebb aligha kerülhet bárki is a fehér ruhás szellempilótához. Ámde van jó hírünk is a szof?rszolgálati weboldal budapesti és vidéki olvasói számára: mostantól bárki a Top Gear cím? autós m?sor pilótájának nyomába eredhet a Google Street View-n: a stáb automatikus felvételeket készít? autója rögzítette a felvételeket a világ legismertebb ismeretlen versenyz?jér?l. A Street View szenzációs felvételei a Top Gear tesztpályáján készültek. Az autós m?sor pilótája The Stig egy Mercedes-Benz SLS AMG Black-et vezetett, miközben a Street View sof?rje megpróbált lépést tartani vele az elhagyott kifutópályán. Aki nem tudná: a Top Gear tesztpályája annak a speciális Street View gy?jteménynek a legújabb darabja, melynek els?sorban az autósport-rajongók és a SOF?RÖM szolgáltatását igénybe vev?k örülhetnek. A különleges helyszínek között egy ideje már látható és körbeautózható a Forma–1-es olasz nagydíj monzai pályája, és a kaliforniai Laguna Seca versenypálya is. Tanulság: nem kell ahhoz profi gépkocsivezet?nek lenni, hogy részt vegyünk ilyen mulatságokban. Elég, ha Budapesten a sof?rsegély szolgálat non-stop ügyeletét hívjuk telefonon.
Nem csupán a mindenki által ismertek... Washington államban egy 28-30 év körüli gépkocsivezet? például szokatlan módon szenvedett súlyos sérülést. A történteket egy kertvárosi házban él? család tagjainak az elbeszéléséb?l ismerjük. 2014. január 25-én hajnali egy órakor az ott él? Donald Wilkes arra ébredt, hogy a házuk valamit?l remegni kezdett. Nyomban felébresztette családja tagjait, akikkek kirohant az utcára. Ugyanis földrengésre gyanakodtak. Ám a földkéreg mozgásáról szó sem volt, kertvárosi házuk el?tt egy er?sen füstöl? Wrangler dzsipp állt kitört ablakokkal, megrongálódott tet?vel. M?szerfala is leszakadt és az utastér bal oldala vért?l volt lucskos.... "Az egész utcát beborította a s?r? füst. Még járt a kocsi motorja, így a fiam odaugrott, hogy leállítsa, ekkor vette észre, hogy az illet?nek hiányzik egyik kézfeje." - mondta el a helyszínre érkez? rend?röknek a férfi. "A 28-30 év körüli, er?s testalkatú sof?r meg sem mozdult, csak nyöszörgött: Istenem! Istenem!" Wilkesék szorítókötést tetteka csonkra; a perceken belül a helyszínre érkez? ment?sök szerint ezzel megmentették a pilóta életét. Kés?bb megtalálták a férfi kézfejét - félutcányira hevert a járda mellett, összeroncsolódva. A robbanásra gyanakodó rend?rök kihívták a t?zszerészeket, akik az autóban több robbanószert találtak. Nem tudni, a dzsipp mit keresett a hajnali órán gyanús robbanószerekkel a kertvárosban, s azt sem, pontosan mi és miért robbant fel a sof?r kezében.
A cég illetékesei úgy tervezték, hogy a Volkswagen már januárban bemutatja a következ? generációs Phaeton el?tanulmányát, ám err?l, nem tudni pontosan, mi okból, végül letettek. A cég bels? köreib?l kiszivárogtatott információk szerint alighanem azért, mert még túlságosan távoli a sorozatgyártás. Szakért?k szerint jobb volna igyekezniük, hiszen a Phaetont 2002-ben vezették be: a hosszú életciklus a luxusautók piacán nem megbocsáthatatlan vétek, csakhogy id?közben minden versenytárs megújult, és a tíz évvel ezel?tti technológiákkal a 2007-es és 2010-es frissítések ellenére sem rúghat már labdába a most futó verzió. A kiszivárgott hírek szerint a mostaninál jelent?s méreteket - 5,06, illetve 5,18 méter - is meghaladja a következ? modell, ám mivel karosszériája teljes egészében alumíniumból készül, az új óriásautó össztömege nem haladja meg a mostanit. Áráról még pletykák sem szivárogtak ki.
A Föld k?olajkészletei - tudjuk - végesek, ezért a szakma legjobbjai hosszabb ideje készítenek felméréseket arra nézvést, mikor fogy el a a földtörténeti karbon-korból fennmaradt és a benzin alapanyagául szolgáló k?olaj. Ám ezek a tanulmányok mintha mindig olyan eredményre vezetnének, hogy még ötven-hatvan évre van elegend? tartalék bolygónk mélyén. Egy mostanában a Shell szakemeberei részér?l közzétett anyagban az áll, hogy "2070-re a személygépkocsi-piacról gyakorlatilag teljesen elt?nnek a k?olaj alapú üzemanyagok." Eszerint mindössze ötvenhat esztend? van hátra... A Shell az elektromos gépkocsik helyett a hidrogén meghajtású autókban látja a jöv?t: a tanulmányban az áll, hogy az évszázad végére a hidrogén alkalmazását lehet?vé tev? infrastruktúra fejl?dése kiszorítja a fosszilis energiahordozókat.


További cikkeink:
Budapest Sof?rsegély
Autós hírek

 Blaine Gabbert Womens Jersey